Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2013

misialinezja

Uśmiechem począł łzę,

odwrócił wzrok. 

Szukałam dla niej innego ojca,

nikt nie chciał pokochać łzy. 

A ona dorastała-

półsierota łza.

 Bękart idealnego ojca. 

— ja
misialinezja
Wiesz jakie jest najgorsze uczucie, jakie mogę sobie wyobrazić? Nie ufać osobie, którą się kocha najbardziej na świecie.
— Cassandra Clare - Miasto Kości
Reposted fromlettersfromsilence lettersfromsilence
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl